Sunday 9 Sep


Sugar-sundays-1533669113

Sugar Sundays 9:00pm

9 Sep 2018, 9.00pm

Club at Indi Vidual

Industry-island-1533719439

Industry Island 7:00pm

9 Sep 2018, 7.00pm

Club at Island Bar

Saucy-sundays-1533753367

Saucy Sundays 8:00pm

9 Sep 2018, 8.00pm

Club at Missing

Sunday-social-1534018715

Sunday Social 8:00pm

9 Sep 2018, 8.00pm

Club at Reflex Broad Street

Make-it-reggae-1534751271

Make It Reggae! 2:00pm

9 Sep 2018, 2.00pm

Club at The Night Owl

Sin-sundays-1534752151

Sin Sundays 10:00pm

9 Sep 2018, 10.00pm

Club at The O Bar

Feed Sunday 9 September 2018